Projektas

2018-2020 m. Programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektas „Inovatyvūs ugdymo metodai – mokinio ir mokytojo sėkmei“.

Projekto tikslas – gerinti mokymo(si) kokybę, taikant inovatyvų mokymą gimnazijoje.
Projekto uždaviniai
-taikyti IDKM/CLIL (Integruotas dalyko ir kalbos mokymas) metodiką (metodus, principus, veiklas) ugdymo(si) procese,
-tikslingai integruoji informacines technologijas bei skaitmenines priemones į IDKM/CLIL mokomųjų dalykų pamokas,
-gerinti užsienio kalbos gebėjimus įvairių kultūrų kontekste, stiprinti tarptautinius ryšius su kitų šalių mokyklomis dalyvaujant projektuose.
Projekto veiklos
Projekto mokytojų komanda, dalyvaudama projekto veiklose, vyko į kvalifikacijos tobulinimo kursus (Graikijoje, Čekijoje, Maltoje, Portugalijoje) mokymosi tikslais, darbo stebėjimo vizitus Lenkijoje, Ispanijoje.
Laukiami rezultatai
tikslingai panaudos inovatyvius ugdymo metodus, IDKM/CLIL metodus, skaitmeninių priemonių įvairovę mokant IDKM/CLIL ugdymo(si) procese bei integruojant į pamokas,
patobulins kalbinę anglų kalbos komunikacinę kompetenciją.

Sklaida

Molėtų gimnazijos tinklalapis ir soc. tinklas
Apie projektą švietimo naujienose
Molėtų rajono laikraštis „Vilnis“ (spauda ir soc. tinklas)
Straipsnis erasmus-plius.lt
Susitikimo merijoje darbo stebėjimo vizito Lenkijoje metu Twoja Telewizja Morska
Lenkijos spaudoje Nasze Miasto
„Epale“ (europa.eu) platformoje Veiksmingas bendradarbiavimas
Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos svetainėje